افسانه ها میگن :

وقتی شب خوابت نمیبره یعنی تو خواب یه نفر دیگه بیداری.