واسه اینکه اونو فراموش کنی، نباید یکی دیگه رو بغل کنی...