عشـــــق یعنـــــی . . .❣

دوست داشتـــــن بی علـــــت . . .❣

بوسه یــهـــویی . . .

کادو بی موقـــــع . . .
آغوش بی منـــــت . . .

نوازش بـــــی عادتـــــ
. . .

دل میخـــــواد . . .❤️

دلیــــــل نمیخواد ... !!

باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .

همیـــــن . . .