من به قدم زدن فکر می کنم

به یک خیابان

کنار ِ تو …

دلم قدم زدن می خواهد

با یک چتر ، زیر باران

تــــــو هزار بار بگویی : ” دوستت دارم “

و من هر بار

صدای باران را بهانه کنم

و بگویم : ” چه گفتی ؟ … “