خوشبختی


درمرد هاحسی هست که اسمشو میزارن ...غیرت..

وبه همون حس در خانم ها میگن ..حسادت...

اما.....

من به هردوشون میگم عشق 

تا عاشق نباشی

نه غیرتی میشی نه حسود