شب حزین و مه غمین و ره دراز 
چه سخت مسیریست بدون تو