یک روز خوب را نمیدانم اما 


یک شب خوب 


باید با چنگ زدن گیسوانت تمام شود..