وقتی دوریم!

همه چیز یجور دیگست!

نمیشه رفت تا دمِ درِ خونش ، دیدش و برگشت...

نمیشه قرارِ صبحونه فردا رو گذاشت!

نمیشه گفت : فردا میایی بریم تا بازار!

نمیشه رفت ...

نمیشه!

وقتی دوریم، به چیزای معمولی دیگه اونقدر رویایی میشن که یهو فکر می کنی وقتی نزدیک بود خیلی خوب بود! معمولی نبود