‏یه جورى دلتنگشم که به عکس اش ساعت ها خیره میشم و گذر زمان رو نمى فهمم...