گاهی میانِ این همه آدم فقط یک نفر حالت را می فهمد

حال آن یک نفر هم نباشد!

تو میمانی 

و یک حجمِ تمام نشدنی

از نفهمیدن را...