در رابطه هایتان همیشه مهربان باشید.!

اما نه آنقدر که دل زده کنید طرفتان را.

کینه ای نباشید.

 مطمئن باشید بدی بیشتر دل میزندو خیلی از ماندنی ها را رفتنی کرده است.!

خوب باشید همیشه...

آن کسی که ماندنش "بویِ ابدیت" بدهد میماند.

و کسی که بخواهد برود بخندی میگوید خندید و رفت نخندی هم میگوید بداخلاق بود و ترکتان میکند.

 بالاخره بهانه جور میشود...

آن که بخواهد بماند برای اخم هایتان هم قربان صدقِتان میرود...!

حتی شده از عمد عصبانیِتان میکند برای همان یک لحظه اخمتان.!

"ماندنی" راهش را پیدا میکند و در شیر برنج گوشت پیدا میکند!

"رفتنی" بهانه اش را پیدا میکند و از کاه کوه میسازد.!

به همین سادگی...