‏به جز حضور تو ،

‏هیچ چیزِ این جهانِ بیکرانه را

‏جدی نگرفتم ... حتی عشق را !  

‏⁧