ننه..! 

هر چی بدبختی کشیدیم گفتی حکمت خداست"

ببین ننه نشونی این حکمتو بده برم در خونش بگم.... 


دلامصب مشکلت با من چیه آخه!؟ 


👤بهروز وثوقی