خیلی‌ها که در این سالها بی دین و ایمان شده‌اند، ملحد نیستد، مخالفان قانونی خدا هستند. مخالف قانونی یعنی کسی که هرجور حساب می‌کند خدایی که برایش ساخته‌اند را نمی‌تواند دوست داشته باشد. یعنی کسی که ته دلش امیدوار است خدای واقعی یک‌روز از راه برسد و همه‌ی این خداهای ساختگی را ویران کند. خدایی واقعی که بیاید و آتش جهنم را خاموش کند، شلاق و تعزیر را تعطیل کند، و به همه‌ی آدمها حقوق برابر بدهد. خدایی که بساط عذاب را برچیند و به آدم‌ها به‌خاطر رنجی که در زندگی کشیده‌اند یک غرامت درست و حسابی بدهد. خدایی که به دلهای شاد پاداش و به قلب‌های محزون آرامش تام بدهد. خیلی از بی دین و ایمانها جای دوری نرفته‌اند. خیلی‌هاشان هنوز دور و بر محله‌ی ایمان می‌پلکند. خیلی‌هاشان منتظرند خدای واقعی از راه برسد و سروسامانی به محله‌شان بدهد. خیلی‌هاشان امیدوارند یک روز به خانه برگردند.